Daňové a účetní novinky 2022/2023 – 2. část: VYBRANÉ ZMĚNY V OBLASTI DPH

Mnoho lidí asi nečekalo, že se tak rychle zveřejní ve sbírce listin novela zákona o DPH. Ale stalo se tak a některá ustanovení začínají platit už dnem 3.12.2022, i když samotná novela nabývá účinnosti až 1.1.2023.

Jaké nejdůležitější změny novela přinesla sepíšu ve stručnosti v tomto článku.

Zvýšení hranice obratu pro účely DPH

Nejvíce očekávanou změnou bylo zvýšení hranice obratu pro povinnou registraci k DPH. Ta se zvýší ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Hranice 1 mil. Kč vycházela z částky, která byla ujednána při vstupu České republiky do EU a ČR ji tak nemohla samovolně zvýšit. Musela požádat o výjimku, které bylo vyhověno.

Povinná registrace k DPH při překročení obratu 1 mil. Kč na konci roku 2022

Změny přinášejí i přechodná ustanovení, týkající se osob, které překročily obrat 1 mil. Kč, ale nepřekročily 2 mil. Kč, v listopadu a v prosinci roku 2022.

Primárně jde o to, aby tyto osoby nebyly začleněny do systému DPH a podle přechodných ustanovení se tak tyto osoby nestávají plátci DPH. Pokud by tyto osoby přesto podaly přihlášku k DPH, stanou se plátcem DPH pouze v případě, že svůj úmysl potvrdí správci daně. Pokud tak neučiní, tyto osoby se nestanou pláci DPH.

Zrušení registrace k DPH na žádost plátce

Podle speciálních pravidel mohou plátci DPH, jejichž obrat za prosinec 2021 – listopad 2022 přesáhl 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil. Kč. požádat o zrušení registrace k DPH pouze na základě tohoto faktu. Není podstatné, zda je plátce DPH plátcem 12 měsíců nebo nikoli.

Tohoto mohou využít i ti, kteří jsou plátci DPH už dlouhou dobu. Nepostačuje ale, že mají obrat pod 2 mil. Kč, musí být současně splněna podmínka mít obrat nad 1 mil. Kč.

Tato speciální úprava byla přijata i z důvodu, aby mohli plátci DPH požádat o zrušení registrace do konce roku 2022 a v roce 2023 vstoupit do režimu paušální daně.

Podle této úpravy je možno žádat pouze do 8.12.2022! Žádostem, které budou budou podány později, nebude možné vyhovět a budou posuzovány pouze za běžných podmínek, tedy pokud je osoba plátcem DPH alespoň rok a má obrat pod 1 mil. Kč za posledních 12 měsíců, anebo po 1.1.2023 obrat 2 mil. Kč.

Jak tedy postupovat, pokud chce plátce DPH svou registraci zrušit?

  • Do 8.12.2022 musí podat elektronicky formulář Žádost o zrušení registrace, kde bych se odvolala na přechodná ustanovení.
  • Je třeba mít obrat mezi 1 mil. Kč a 2 mil. Kč. Připomínám, že obratem NEJSOU přijaté platby, ale uskutečněná plnění. Záleží tedy na tom, kdy došlo k uskutečnění plnění (zjednodušeně: služba = poskytnutí služby, zboží = dodání zboží). Nezáleží tedy na tom, kdy byla tato plnění zaplacena a zda vůbec.
  • Fyzické osoby, které o to budou stát, mohou požádat (za předpokladu, že splní i ostatní podmínky) do 10.1.2023 o registraci do režimu paušální daně.

OSVČ a některým s.r.o. klesnou pokuty u kontrolních hlášení

Změní se také sankční režim u kontrolních hlášení. OSVČ a s.r.o. s jedním společníkem (FO) se sníží pokuty za prohřešky na polovinu. Bude se také nově odpouštět i jedna pokuta ve výši 10 tis. Kč.

Upraví se lhůty pro reakci na výzvu

Pokud správce daně zašle výzvu v případě, že má pochybnosti o správnosti nebo úplnosti některých údajů uvedených v kontrolním hlášení, bude třeba odpovědět na výzvu spráce do 17 dnů ode dne DODÁNÍ VÝZVY (aktuálně platí lhůta 5 dní od oznámení=přečtení či doručení fikcí).

Dodáním se rozumí okamžik, kdy přijde do datové schánky výzva, nehledě na to, kdy byla daňovým subjektem přečtena.

Toto platí pouze pro doručování do datových schránek. Při doručováním jiným způsobem, např. e-mailem, zůstává lhůta 5 dní.

Lenka Vochozková
Jsem účetní a tak trochu IT. Ve světě účetnictví se pohybuji už 10 let a ráda pomáhám dalším účetním "čas závěrek" pohodověji. Tvořím pro vás on-line kurz na kontrolu a doložení zůstatků. A také se v současné době připravuji na zkoušky daňového poradce.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů