Seriál DPPO, 1. díl: úvodní informace

V současném podnikatelském světě představuje daň z příjmů právnických osob jednu z klíčových oblastí, které je třeba rozumět pro správné sestavení daňového základu. V tomto miniseriálu se pokusím přiblížit problematiku této daně.

V dnešním díle si shrneme základní informace o dani z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob (dále „DPPO“) je přímou daní, která umožňuje vybrat daň ze zisku od právnických osob (např. s.r.o. nebo a.s.).

V České republice je DPPO zejména upravena  zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále „DŘ“).

Poplatník DPPO

Poplatníkem DPPO je česká právnická osoba, organizační složka státu, zákonem stanovený typ fondu nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, pokud jim plynou z území ČR zdanitelné příjmy. U daně z příjmů právnických osob také rozlišujeme daňové rezidenty a daňové nerezidenty.

Zdaňovací období

 • kalendářní rok (1.1.-31.12.),
 • hospodářský rok (začíná jiným prvním dnem v měsíci než je leden, např. 1.5.-30.4.),
 • období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na člena právnické osoby do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo
 • účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.

Předmět daně

Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li zákonem o daních z příjmů stanoveno jinak.

Příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou vymezeny v § 18 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Pro veřejně prospěšné poplatníky pak též v § 18a zákona o daních z příjmů. Příjmy, které jsou od daně osvobozeny, jsou vymezeny v § 19 odst. 1 zákona o daních z příjmů a osvobození bezúplatných příjmů pak v § 19b zákona o daních z příjmů.

Sazba daně

Základní sazba daně činí pro rok 2024 21 %. Zdaňovací období roku 2023 se bude zdaňovat ještě starou, 19% sazbou.

Méně známý je fakt, že u DPPO rozlišujeme ještě další sazby daně:

 • 5% u základního investičního fondu,
 • 0 % u fondu penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění,
 • 15 % u samostatného základu daně podle § 20b zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů,
 • 60% je pak sazba daně pro základ daně z neočekávaných zisků.

Důležitou informací je pak věta v §21/7 ZDP. Pro stanovení daně se použije sazba daně podle předchozích odstavců účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.

Přiznání DPPO

Poplatník daně z příjmů právnických osob je povinen podat přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Existují ale výjimky, kdy daňové přináší nemusí podávat:

 • veřejně prospěšný poplatník, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a nemá povinnost zvýšit výsledek hospodaření o částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která vypovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití úspory na dani nebo k ukončení činnosti,
 • společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • veřejná obchodní společnost,
 • zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace za období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud není stanoveno jinak.

Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, kterým nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nejsou povinni sdělit správci daně tuto skutečnost.

Lhůty pro podání DPPO

Daňové přiznání k DPPO za zdaňovací období se podává ve lhůtě podle § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, tj. nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tato lhůta se prodlužuje na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo ve lhůtě 3 měsíců podáno a následně bylo podáno elektronicky. Na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období se lhůta prodlužuje, pokud má daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo daňové přiznání nebylo podáno ve lhůtě 3 měsíců a následně je podáno poradcem.

Pokud tedy poplatník, právnická osoba, která má zdaňovací období shodné s kalendářním rokem, budou lhůty (pro zdaňovací období 2023) následující:

 • 2.4.2024 platí základní lhůta,
 • 2.5.2024 platí prodloužená lhůta pro elektronická podání (pozor, pokud není podání učiněno v základní lhůtě),
 • 1.7.2024, pokud je přiznání podáno poradcem nebo má poplatník uloženou povinnost mít ověřenou závěrku auditorem.

Tiskopis daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je stanoven vyhláškou Ministerstva financí a je k dispozici na adrese daňového portálu zde >>>.

Pokud má poplatník (případně jeho zástupce) zpřístupněnou datovou schránku, je povinen podat DPPO pouze elektronicky prostřednictvím:

 • datové schránky,
 • daňové informační schránky.

Daňové přiznání k DPPO se podává na finanční úřad místně příslušný poplatníkovi na územní pracoviště, kde má poplatník spis. Místní příslušnost se řídí u právnické osoby jejím sídlem.

Lenka Vochozková
Jsem účetní a tak trochu IT. Ve světě účetnictví se pohybuji už 10 let a ráda pomáhám dalším účetním "čas závěrek" pohodověji. Tvořím pro vás on-line kurz na kontrolu a doložení zůstatků. A také se v současné době připravuji na zkoušky daňového poradce.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů