Novinky v oblasti daní v roce 2024

Jaké nás čekají novinky v oblasti daní v roce 2024? V tomto článku se pokusím shrnout a seznámit vás s některými novinkami, které nás čekají.

Změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění

V důsledku zvýšení průměrné mzdy, která pro rok 2024 vychází na částku 43.967 Kč, se OSVČ zvýší minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění a to jistě není žádným překvapením vzhledem k tomu, že se zálohy zvyšují každý rok. Nicméně jedna velká změna všechny OSVČ ovlivní v souvislosti se sociálním pojištěním, a to ta, že se zvýší minimální vyměřovací základ, ze kterého se právě minimální záloha počítá.

Sociální pojištění v roce 2024

V roce 2024 se zvýší minimální vyměřovací základ z 25% na 30%. Samotný vyměřovací základ se pak zvyšuje na 55% místo současných 50%. U vedlejších činností se pak minimální vyměřovací základ zvýší z 10% na 11%.

Výpočet minimální výše záloh na sociální pojištění: 30% z průměrné mzdy = 13191 x 29,2% (sazba) = 3852 Kč

Výpočet minimální výše záloh u vedlejší činnosti: 11% z průměrné mzdy = 4837 x 29,2% (sazba) = 1413 Kč

Kdy může mít OSVČ vedlejší činnost?

 • při zaměstnání (i dohody s pojistným),
 • pobírá invalidní nebo starobní důchod,
 • má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství,
 • pečuje o osobu maldší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby,
 • pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby a jedná se o osobu blízkou nebo žijící s OSVČ v domácnosti,
 • vykonává vojenskou službu,
 • byla nezaopatřeným dítětem.

Změna není ale jen ve výši minimálních záloh, ale i v pravidlu pro změnu záloh. Doteď platilo, že pokud OSVČ platí minimální výši záloh, tak si novou výši plateb nastavili až po podání přehledu za předchozí rok. Teď se toto sjednotilo se zdravotním pojištěním a od 1.1.2024 si budou muset OSVČ, kteří platí v roce 2023 minimální výši záloh, zvednout částky už od ledna.

Zvýší se i maximální vyměřovací základ, který činí 48násobek průměrné mzdy, a bude tedy 2110416 Kč.

Zdravotní pojištění v roce 2024

Minimální vyměřovací základ se počítá jako 50% průměrné mzdy, tedy 21983,5 Kč.

Minimální výše záloh je tak 21983,5 x 13,5% (sazba) = 2968 Kč.

Nemocenské pojištění

OSVČ, které jsou účasti dobrovolného nemocenského pojištění, si určí základ pro placení pojistného mezi minimálním a vypočteným maximálním měsíčním základem. Minimální měsíční základ je dvojnásobek rozhodného příjmu, což je 8000 Kč. Minimální platba na nemocenské pojištění musí být minimálně ve výši 8000 x 2,7% = 216 Kč.

Paušální daň 2024

Stejně jako v roce 2023 jsou zachována 3 pásma paušálního režimu. Změní (zvýší) se ale částky, které budou muset OSVČ, které jsou k tomuto institutu přihlášeni.

První pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti ve výši:

 • 1 mil. Kč bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti příjmy plynou,
 • 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75% příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80% příjmů nebo 60% příjmů,
 • 2 mil. Kč, pokud alespoň 75% příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, ke kterým  lze uplatnit výdaje ve výši 80% příjmů.

V tomto pásmu budou poplatníci měsíčně odvádět 7498 Kč. Částka je vypočtena z minimální zálohy na zdravotní pojištění (2968 Kč), 1,15 násobek minimální zálohy na sociální pojištění (4430 Kč) a 100 Kč na daň z příjmů.

Druhé pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti ve výši:

 • 1,5 mil. Kč bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti příjmy plynou,
 • 2 mil. Kč, pokud alespoň 75% příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80% příjmů nebo 60% příjmů.

V tomto pásmu budou poplatníci měsíčně odvádět 16745 Kč, kdy se částka skládá z částek 8191 Kč (záloha na sociální pojištění), 3591 Kč (záloha na zdravotní pojištění) a 4963 Kč (záloha na daň z příjmů). Částka je neměnná a nezávislá na zvyšování minimálních záloh.

Třetí pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti ve výši:

 • 2 mil. Kč bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti příjmy plynou.

V tomto pásmu budou poplatníci měsíčně odvádět 27139 Kč, kdy se částka skládá z částek 12527 Kč (záloha na sociální pojištění), 5292 Kč (záloha na zdravotní pojištění) a 9320 Kč (záloha na daň z příjmů). Částka je také nezávislá na zvyšování minimálních záloh.

Daň z příjmů fyzických osob 2024

V této oblasti došlo k hodně změnám, které povedou ke zvýšení daní. Pojďme si shrnout alespoň některé z nich.

Služební vozidlo

V případě, že máme zaměstnance, který využívá služební auto i k jeho soukromým účelům, dodaňuje se mu v jeho mzdě následovně:

 • 1% ze vstupní ceny vozidla,
 • 0,5% ze vstupní ceny nízkoemistního vozidla.

Nově bude zavedeno ještě:

 • 0,25% ze vstupní ceny u bezemisního vozidla.

Vstupní cenou je pak hodnota včetně DPH.

Sjednocení stravenek a tzv. stravenkového paušálu

Nyní platí jiná pravidla pro poskytnutí stravenky a jiná pro tzv. stravenkový paušál:

Stravenky: u zaměstnance jsou vždy osvobozené, bez ohledu na nominální výši stravenky. Zaměstnavatel pak má daňově uznatelnou 55% z hodnoty stravenky, maximálně pak do výše 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě 5-12 hodin. Tedy nyní do výše 107,1 Kč. Druhá část 45% je pak pro zaměstnavatele daňově neuznatelným nákladem.

Stravenkový paušál: na straně zaměstnance je tento příjem osvobozen do výše 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě 5-12 hodin. Nyní tedy do výše 107,1 Kč. U zaměstnavatele je pak částka daňově uznatelná bez ohledu na výši příspěvku.

V roce 2024 toto bude sjednoceno a to tak, že na straně zaměstnance bude příjem osvobozen do výše 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5-12 hodin a u zaměstnavatele bude pak daňově uznatelným nákladem hodnota dle pravidel §24/2/j)4.

Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani

U nezdanitelných částí základu daně se ruší příspěvky zaplacené odborové organizaci a odpočet za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Co se týče slev na dani, tak zde se ruší:

 • sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení (školkovné),
 • sleva na studenta.

Mění se podmínky čerpání slevy na manželku/manžela. Tuto slevu bude možné uplatnit pouze na manželka/manželku, která/ý žije ve společné domácnosti a pečuje o dítě do 3 let věku.

Progresivní daň

Od roku 2024 se bude progresivní sazba daně aplikovat na příjmy přesahující 36násobek průměrné mzdy, tedy nad 1.582.812 Kč (doteď platí 48násobek).

Daň z příjmů právnických osob 2024

Největší změnou, kterou asi zaregistrovali všichni, je zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob. Nově bude sazba 21% (nyní je 19%).

Změny týkající se fyzických i právnických osob 2024

Dále se změny týkají mimořádných odpisů, které se daly aplikovat na nový majetek, který byl zařazen do 1. a 2. odpisové skupiny, tedy i vozidla. U druhé odpisové skupiny, do které jsou osobní automobily zařazeny, bude možné mimořádný odpis uplatnit pouze v případě, že se bude jednat o bezemisní vozidlo.

Velkou změnu také přináší daňové odpisy automobilů zařazených v kategorii M1 (osobní automobily).

Daňová zůstatková cena při vyřazení bude pouze v takové výši, jako by bylo vozidlo odepisováno z nižší ceny. Je to proto, aby daňově neuznatelná část odpisů nemohla být uplatněna ani při vyřazení vozidla, kdy by jinak byla vyšší zůstatková cena.

Nový výpočet odpisů:

 • spočte se standartní daňový odpis podle platných předpisů,
 • spočítá se poměr 2 milionů a vstupní ceny vozidla,
 • tímto poměrem se pokrátí vypočtený odpis podle bodu jedna.

Daň z přidané hodnoty 2024

U DPH se ruší sazby 15% a 10% a zavádí se nová 12% sazba. Některé druhy zboží a služeb se tak budou přesouvat, u některých druhů zboží a služeb dojde tedy k přesunu do nižší sazby, u některých naopak do vyšší.

Snížení DPH z 10% na 0%

 • knihy – dětské, naučné knihy, učebnice, odborná literatura, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, brožury, hudebniny

Snížení DPH z 15% na 12%

 • farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky – lékařské přístroje, dezinfekční   prostředky, náplasti, obvazy
 • stavební práce, montážní práce – bytový dům, rodinný dům, stavby pro sociální bydlení
 • potraviny – mimo nápoje
 • dětské sedačky do automobilů
 • pohřební služby

Snížení DPH z 21% na 12%

 • příležitostná hromadná autobusová doprava osob

Zvýšení DPH z 10% na 12%

 • léky a část farmaceutických výrobků
 • vodné a stočné
 • dodávka tepla – vytápění budov a dodávka teplé vody
 • pravidelná doprava cestujících – pozemní, vodní, letecká hromadná doprava dána pevným jízdním řádem
 • ubytovací služby – hotel, motel, kemp, ubytovna
 • stravovací služby – restaurace, bary, kavárny, vinárny, jídelní vozy
 • vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven
 • bezlepkové výrobky
 • časopisy a noviny

Zvýšení DPH z 10 % na 21 %

 • točené pivo
 • úklidové práce v domácnostech
 • opravy obuvi, kožených výrobků a kol
 • kadeřnické, holičské služby a sauny
 • půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin

Zvýšení DPH z 15 % na 21 %

 • nápoje – veškeré nealkoholické
 • sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu
 • služby autorů a výkonných umělců
 • řezané květiny
 • palivové dřevo
Lenka Vochozková
Jsem účetní a tak trochu IT. Ve světě účetnictví se pohybuji už 10 let a ráda pomáhám dalším účetním "čas závěrek" pohodověji. Tvořím pro vás on-line kurz na kontrolu a doložení zůstatků. A také se v současné době připravuji na zkoušky daňového poradce.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů