Seriál DPH, 5. díl: Koeficienty v DPH

V rámci Zákona o DPH se setkáme s mnoha pojmy. Některé jsou obecně známé, ale co se týče právě DPH, tak jsou tu pojmy a termíny, které mohou být odlišné nebo jinak vyložené od termínů, které známe z jiných daní, třeba z „příjmovky“.

V tomto článku si připomeneme koeficienty DPH, které se týkají nároku na odpočet. Plátců DPH se může týkat úprava odpočtu DPH, a to buď pomocí poměrného nebo krátícího koeficientu. Každý se používá v jiných případech.

Poměrný nárok na odpočet – poměrný koeficient §75

Poměrný koeficient se používá v případech, že plátce DPH využívá některá zdanitelná plnění zčásti pro podnikatelské účely a zčásti pro účely, které vůbec nesouvisí s ekonomickou činností (osobní potřeba). Jako příklad můžeme použít například notebook, který si podnikatel, programátor, koupí a z 80% jej používá výhradně pro podnikání a 20% času na něm hraje hry. Další příklad je třeba koupě a provoz automobilu, kdy 70% jízd je uskutečňováno v rámci podnikatelské činnosti a zbylých 30% pak pro soukromé jízdy. Stejná situace je třeba s telefonem apod.

Poměrný koeficient upravuje §75 zákona o DPH jako podíl použití plnění pro účely svých uskutečněných plnění.

Pokud se v okamžiku, kdy uplatňujeme odpočet, nedá přesně stanovit výše poměrného koeficientu, plátce DPH zvolí kvalifikovaný odhad. Na konci kalendářního roku pak uplatní takový podíl plnění, jak jej v daném roce využíval pro ekonomickou činnost. V případě, že se tento koeficient odchyluje od kvalifikovaného odhadu o více než 10 procentních bodů (oběma směry), plátce si pak opraví výši uplatněného odpočtu. Platí pak:

 • že pokud je vypočtená částka opravy kladná, plátce má právo opravit výši odpočtu,
 • pokud je záporná, opravit ji musí.

Příklad:

Programátor, plátce DPH, v únoru 2023 pořídil výkonný notebook, na kterém plánuje programovat, ale protože je notebook opravdu výkonný, ve volném čase jej používá pro hraní her. Při uplatňování odpočtu stanovil kvalifikovaným odhadem, že jej bude z 90% využívat k programování a ze zbylých 10% pak k soukromým účelům (hraní her). Pečlivě si vedl evidenci a po skončení roku 2023 zjistil, že skutečnost byla taková, že ze 75% byl notebook využit k programování a z 25% byl využit k hraní her.

Notebook stál celkem 60.000 Kč, DPH 12.600 Kč.

Řešení:

Zdaňovací období únor 2023: uplatní 90% z 12.600 Kč = 11340 Kč. V přiznání se to promítne na řádek 40 takto:

Základ daně V plné výši Krácený odpočet
81.000 11.340

Zdaňovací období prosinec 2023:

Nejprve zjistíme, jestli se odhadnutý koeficient liší o 10 procentních bodů od skutečného => 90% kvalifikovaný, 75% skutečný => ANO

Upravíme tedy nárok na odpočet:

12600 x (0,75 – 0,9) = -1.890 Kč => Tento rozdíl je povinen vrátit z důvodu, že si na začátku uplatnil více, než činil jeho nárok. Částku uvede na řádek 45.

Krácený nárok na odpočet – krátící koeficient §76

Krácený nárok na odpočet má plátce, který plnění použije pro uskutečněná plnění, která jsou zdanitelná, ale i na osvobozená bez nároku na odpočet. Jako příklad můžeme uvést hotel, který v rámci své ekonomické činnosti poskytuje ubytovací a stravovací služby (zdanitelná plnění), a také směnárenskou činnost (osvobozená bez nároku). Dalším příkladem může být finanční poradce, který poskytuje finanční poradenství (osvobozené bez nároku) a zároveň nabízí a zprostředkovává služby v oblasti marketingu (zdanitelné).

Krátící koeficient má 2 „podoby“:

 • Zálohový koeficient – vypořádání koeficient za poslední zdaňovací období uplynulého kalendářního roku,
 • vypořádání koeficient – vypočítáme jej na konci kalendářního roku a celoročně uplatněné odpočty upravíme.

Koeficient vyjadřuje poměr základů daně u zdanitelných plnění a plnění osvobozených s nárokem na odpočet ke všem realizovaným plněním (zjednodušeně). Pokud je hodnota vyšší než 95%, má se za to, že koeficient je 100% (tedy plný nárok na odpočet). V případě, že by ve jmenovateli byla kladná hodnota a v čitateli záporná nebo nula, je koeficient roven 0. Pokud je ve jmenovateli záporné číslo nebo 0, je koeficient roven 100%.

Koeficient se stanovuje na základě vypočtených údajů za předchozí kalendářní rok. Při prvním použití se stanoví výše koeficientu kvalifikovaným odhadem.

Příklad:

Plátce DPH pořídil v březnu 2023 notebook v hodnotě 50.000 Kč, DPH 10.500 Kč s tím, že bude využíván pro činnost, z níž plynou zdanitelné příjmy i pro činnost, ze které plynou příjmy, které jsou osvobozené bez nároku na odpočet. Zálohový koeficient je ve výši 62%, po skončení roku je vypočten vypořádací koeficient ve výši 83%.

Řešení:

Zdaňovací období březen 2023: nárok na odpočet se vypočte pomocí zálohového koeficientu, plátce tedy může nárokovat 62% z 10.500 Kč, což je 6.510 Kč. V přiznání se to objeví na řádku 40:

Základ daně V plné výši Krácený odpočet
50.000 10.500

Dále se musí vyplnit řádek 52:

Koeficient (%) 62 Odpočet 6.510

Po skončení roku byl vypočítán vypořádací koeficient ve výši 83%. Nárok na odpočet se vypočte 10.500 x (0,83-0,62) = 2.205 Kč. Vyplní se řádek 53:

Koeficient (%) 83 Odpočet 2.205

Shrnutí

V článku jsem popsala 2 typy částečného nároku na odpočet. Ještě zmíním třetí typ, a to je kombinovaný odpočet, který se použije pro odpočet daně na vstupu, kdy plátce použije plnění pro ekonomickou činnost a zároveň třeba k osobním potřebám a v rámci té ekonomické činnosti má zdanitelné výstupy i osvobozené bez nároku na odpočet.

Poměrný nárok na odpočet tedy má plátce, který plnění používá v rámci ekonomické činnosti i pro osobní účely (nebo třeba i v případě, že poskytne majetek, nejčastěji služební automobil, zaměstnancům i pro soukromé účely).

 • jestliže nelze v okamžiku uplatnění stanovit výši poměrového koeficientu, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem,
 • pokud se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití od poměrového koeficientu stanoveného odhadem odchyluje o více než 10 procentních bodů, výše odpočtu se upraví,
 • nárok na odpočet se vykazuje v přiznání na řádek 40 (41), kde se uvede základ daně a daň v poměrné výši,
 • případná oprava se uvede na řádek 45.

Krácený nárok na odpočet má plátce, který používá plnění pro zdanitelná plnění a pro plnění bez nároku na odpočet.

 • pokud nelze v okamžiku uplatnění stanovit výši zálohového koeficientu, stanoví jej plátce kvalifikovaným odhadem,
 • zálohový koeficient se používá po celý kalendářní rok,
 • po skončení roku se vypočte tzv. vypořádací koeficient, podle kterého se upraví nárok na odpočet, a tento je potom zálohovým koeficientem v dalším kalendářním roce,
 • částka se vykazuje v plné výši (neupravená, nepřepočtená) na řádku 40 (41) ve sloupci krácený odpočet a ke krácení se potom použije řádek 52,
 • skutečný vypořádací koeficient se pak vypočte v posledním zdaňovacím období kalendářního roku (prosinec) a upraví se nárok na odpočet podle tohoto koeficientu na řádku 53.
Lenka Vochozková
Jsem účetní a tak trochu IT. Ve světě účetnictví se pohybuji už 10 let a ráda pomáhám dalším účetním "čas závěrek" pohodověji. Tvořím pro vás on-line kurz na kontrolu a doložení zůstatků. A také se v současné době připravuji na zkoušky daňového poradce.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů