Seriál DPH, 3. díl: režim přenesení daňové povinnosti

V rámci Zákona o DPH se setkáme s mnoha pojmy. Některé jsou obecně známé, ale co se týče právě DPH, tak jsou tu pojmy a termíny, které mohou být odlišné nebo jinak vyložené od termínů, které známe z jiných daní, třeba z „příjmovky“.

V tomto článku se zaměříme na režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku.

Režim přenesení daňové povinnosti v ČR

Pro správné aplikování Zákona o DPH je nutná i znalost jiných specifik, z nichž jeden je právě režim přenesení daňové povinnosti (PDP). V běžném režimu ze zdanitelných plnění odvádí daň poskytovatel plnění, v režimu PDP je tato povinnost přenesena na příjemce plnění. Při aplikaci tohoto režimu je tedy příjemce ten, kdo je povinen přiznat a zaplatit daň.

Plátce, který toto plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde neuvede výši DPH, ale jen sdělení, že je dané plnění v režimu PDP.

Odběratel pak určí správnou sazbu daně a odvést DPH v období, kam spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění.

K tomu, abychom mohli určit, zda lze tento režim aplikovat, je třeba splnit podmínky podle §92a Zákona o DPH.

 • dodavatel i odběratel jsou plátci DPH,
 • místem plnění je tuzemsko,
 • dané plnění je zařazeno mezi vybranými plněními, na které se režim PDP vztahuje.

Jestliže jsou tyto podmínky splněny, pak platí povinnost, že plnění MUSÍ být poskytnuto v režimu PDP.

Režim PDP dělíme na 2 režimy. Trvalý a dočasný.

Trvalý režim přenesení daňové povinnosti

Trvalý režim se uplatní pro tyto typy plnění:

 • dodání zlata § 92b,
 • zboží uvedené v příloze č. 5 Zákona o DPH §92c (například zpracování odpadů, dodání polotovarů ze železa),
 • dodání nemovité věci §92d,
 • Poskytnutí stavebních nebo montážních prací §92e. Jedná se o o práce, které odpovídají kódům 41 – 43 CZ-CPA.
  • CZ-CPA 41 – budovy a jejich výstavba. Sem patří i služby developerských subjektů,
  • CZ-CPA 42 – inženýrské stavby a jejich výstavba,
  • CZ-CPA 43 – specializované stavební práce. Sem patří demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, mlynářské, izolační, betonářské, zednické práce. Patří sem i montáž ecelových konstrukcí, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin, instalaci topení, výtahů, klimatizace, chladících zařízení apod.
 • ostatní případy §92ea.

Co se týče stavebních a montážních prací, přijde mi důležité také zmínit příklady plnění, které nepatří do klasifikace CZ-CP 41-43, ale často se zaměňují, neboť jsou nějakým způsobem spjaty se stavebnictvím nebo montáží. Na tato plnění nelze aplikovat režim PDP.

 • montáž volně stojícího nábytku,
 • instalace průmyslových strojů,
 • instalace výpočetní techniky,
 • architektonické a inženýrské služby,
 • čištění komínů,
 • instalace elektromotorů,
 • služby související s úpravou krajiny (zahradnické práce),
 • sanace a čištění zeminy, vody, vzduchu a budov,
 • pronájem lešení (nezahrnující postavení a demontáž).

Dočasný režim přenesení daňové povinnosti

Dočasný režim má 2 podoby, a to:

 • dodání zboží nebo poskytnutí služby, které jsou vyjmenovány v příloze 6 Zákona o DPH,
 • mechanismus rychlé reakce, který může být platný pouze na základě potvrzení Evropské komise (o tom ale psát nebudu a zaměříme se jen na dodání zboží a poskytnutí služeb v příloze 6 ZDPH).

Příloha č. 6 ZDPH obsahuje seznam zboží a služeb, u nichž se použije režim PDP, pokud tak stanoví vláda nařízením, konkrétně se jedná o Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Podle tohoto nařízení můžeme plnění rozdělit takto:

 1. Neomezená plnění – nevztahuje se na ně žádné omezení finančním či množstevním limitem.
  • Povolenky na emise skleníkových plynů,
  • dodání certifikátů elektřiny,
  • dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty; za obchodníka se pro účely režimu přenesení daňové povinnosti považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem,
  • poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb.
 2. Omezená plnění – to je dodání vybraného zboží, pokud hodnota veškerého dodávaného zboží překročí částku 100.000 Kč.
  • obiloviny a technické plodiny, vč. olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou běžně používány v nezměnném stavu ke konečné spotřebě. Všechny jsou uvedeny pod kódy
  • kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV s výjimkami (v článku nebudeme dále rozebírat)
  • mobilní telefony,
  • integrované obvody, jako mikroprocesory,
  • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety),
  • videoherní konzole.

Shrnutí

Definovali jsme některé druhy zboží a služeb, na které se vztahuje režim PDP. Pro úplný výčet je potřeba nahlédnout do přílohy č. 5 a č. 6 Zákona o DPH a do dalších předpisů. Přesná definice zboží a služeb je pak uvedena v celním sazebníku.

U některých komodit může být obtížné určit, zda se jedná o komoditu, kde má být použit režim PDP. V tomto případě mají dodavatel i odběratel možnost použít režim PDP, pokud se důvodně domnívají, že režim PDP má být použit. Potom se tento postup považuje za správný, i když by se později ukázalo, že je použit nesprávně. Pozor ale, že dohoda platí pouze v případě, že se obě strany „důvodně domnívají“, nikoli, že se tak dohodly.

Lenka Vochozková
Jsem účetní a tak trochu IT. Ve světě účetnictví se pohybuji už 10 let a ráda pomáhám dalším účetním "čas závěrek" pohodověji. Tvořím pro vás on-line kurz na kontrolu a doložení zůstatků. A také se v současné době připravuji na zkoušky daňového poradce.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů